Pokoje

GK 11 03 — 05 05 2010

Obecným tématem Kamily Zemkové (1983) je intimita obsažená v pohledu do vlastní tváře nebo v emocionálním zaujetí vůči místu, v němž žijeme. Název výstavy – Pokoje – akcentuje intimní rozměr autorčiných portrétů a zátiší.

Nejnovější práce Kamily Zemkové přinášejí pohledy do prostor, které autorka

v současnosti obývá. Předměty, kterými se obklopuje, a pohledy do míst, kde bydlí nebo pracuje, pojímá jako autoportrét – podobně, jako když zachycuje sebe samu.

Ať už se tato místa nacházejí kdekoli (autorka vytvářela například kresby z cest), stále jako bychom setrvávali v jejím jediném přivlastněném prostoru, který je zjevován „pouze“ v subtilních průhledech. Průhledy do privátního světa naznačují existenci nepřítomného, absentujícího pole, které divák

v zobrazovaném výjevu tuší. Toto působení zesiluje skutečnost, že autorka většinou vychází z reálné předlohy, k níž přistupuje s vysokou vnímavostí, ale současně bez fantaskních nebo romantizujících posunů. Kamila Zemková zůstává u civilního přístupu k záznamu věcí kolem ní.  Což dokládají také názvy obrazů – Lampa 1, Lampa 2, Počítač apod., které autorka chápe jako natolik podružné, že nejsou avizovány v popiskách.

Kamila Zemková absolvovala v roce 2009 brněnskou FaVU v ateliéru intermédií Václava Stratila. Výběr tohoto pedagogického vedení byl velmi případný, už z důvodu Stratilova dlouhodobého zaměření na autoportrét a na médium kresby a malby. Vyjma jednoho fotografického cyklu portrétů a počítačové animace autoportrétů, kterou Kamila Zemková vytvořila na studijní stáži v Ljublani, se až pozoruhodně soustředěně věnuje zmíněné tematice i médiu. Vývojové posuny lze sledovat v abstraktních tendencích, které se v její práci pravidelně zesilují a zase ustupují a technologickém provedení, kdy kombinuje malbu akvarelem a tuší, olejovými pastely a stříkání barvy.

Navzdory tomu, že Kamila Zemková nedávno absolvovala vysokoškolská studia, vykazuje stabilní přístup k jasně vymezenému tématu i zaujetí možnostmi jeho výrazového pojetí bez upadání do rutiny.

Marika Kupková

Foto: misad@volny.cz