Domací slovník

GK 01 05 — 26 06 2013

Projekt Markéty Magidové odkazuje k žánru lexikografie. Při bližším seznámení ale zjišťujeme, že se jeho pravidlům vzpírá. V abecedním pořadí představuje lexikum charakteristické pro jednu konkrétní domácnost. Kritérium autorčina výběru rodinného žargonu je určováno hlediskem typičnosti. Autorka onu typičnost označuje jako „domáckost“. Její přístup ignoruje exaktnost a zobecnění, staví spíše na intuici a subjektivitě, která je podmíněna prostým sdílením tohoto rodinného prostoru. Klasické slovníkové metodě neodpovídá ani fakt, že vysvětlení jednotlivých pojmů provádí sami jejich uživatelé (nositelé). Záměr „univerzalizované naučnosti“, který odpovídá slovníkům a encyklopediím, se tak nekoná. Výpůjčkou slovníkové kostry, kterou neprovází klasický výkladový záměr, vzniká jakýsi dokument v Observational modu – záznam s důrazem na spontánní a autentickou zkušenost. Tento režim podporuje zvuková nahrávka, která zaznamenává reálné promluvy rodinných členů vykládajících slovníková hesla. Současně se jedná o výpověď o tom, kdo tento záznam pořizuje. Většina zvolených výrazů jsou nářečově modifikované germanismy, jakoby autorka chtěla akcentovat polohy vyjadřování, které jsou co možná nejvzdálenější spisovné češtině. Rodinný kód dorozumívání se stává „cizokrajný“, plně srozumitelný právě a jenom jejím členům. Můžeme jej srovnávat s vlastní zkušeností, nikdy si však jeho užívání neosvojíme.

Marika Kupková

Instalace, publikace a zvuková nahrávka v galerii Kabinet zkoumají dynamický fenomén vzniku, předávání a užití slov uvnitř úzkého okruhu lidí.  Domácí slovník zachycuje jazykové klima jedné rodiny. Hovorové, zkomolené a zastaralé výrazy, nejasné, podivné, nepatřičné významy a jejich vazby na konkrétní prostředí a osoby jsou zde opatrovány s velkou péčí. Výběr slov se řídil subjektivní mírou „pocitu domáckosti“. Chtěla jsem vytvořit slovníkové album, rodinnou fotografii jazyka. Výklady hesel jsou přepisem ústních  vysvětlení. Čísla 1 a 2 označují dvě osoby odlišných generací. Do způsobu jejich vysvětlování jsem nezasahovala a transkripce záměrně nebyla redakčně upravována. Všechny „domácí“ výrazy jsou zde zaznamenány v té písemné podobě, která je v dané rodině ustálená.

Markéta Magidová


Markéta Magidová (1984) je vizuální umělkyně pracující s jazykem a literaturou. V poslední době ze zabývá zejména vztahem řeči a prostoru, propojováním narativních útvarů s galerijní instalací. Kromě výstavní činnosti také publikovala dvě knížky (Tvarochodi, 2011 a Domácí slovník, 2013).

www.marketamagidova.com

Foto: www.fotomisad.cz