The Third Half

GDP 20 02 — 04 05 2019

Jeden ze základních principů logiky, zákon o vyloučení třetího, stanovuje, že jeden ze dvou protichůdných výroků musí být pravdivý. Neexistuje třetí, prostřední možnost.

Fiktivní androgynní identita, kterou János Borsos a Lilla Lőrinc od té doby, co ji před 10 lety vytvořili, společně dále rozvíjejí, již léta s lehkostí vyvrací tyto logické axiomy. Při příležitosti jejich samostatné výstavy v Galerii TIC se umělci pokoušejí překročit hranice logických systémů, které si pro sebe během posledních let budovali, a staví na dichotomii dvou opačných pólů, což současně překonávají. Skutečnost, že opouštějí svá typická témata, kritiku národní identity, následné průzkumy do psychologie párové terapie, s nimiž je úzce spjat individuální mytologický vesmír černé glazury, na této výstavě předznamenává zcela nové hranice pro dvojici Lőrinc Borsos. Tato identita jakožto syntéza dvou pólů se nyní rozšiřuje o třetího spolutvůrce, jímž je Daniel Hüttler, a vzniká tak nový útvar (Another Name) založený na vzájemném vzdání se sebe samého.

Prostory výstavy vypadají jako nějaký noční klub přející neookultním, techno-spiritualistickým seancím, kde jsou opakující se rytmy a fetišistické objekty ozvláštněny rozmanitými biblickými, alchymistickými a mytologickými náznaky. Využitím fetišistických objektů, výprav do vlastního nitra, spirituálních útočišť, nebo dokonce dvanáctistupňového programu založeného na osobní a odvážné morální inventuře se výstava snaží o rekonstrukci některých již existujících rámců. Nabízí nové systémy, které umožňují, aby se krajní hodnoty, jako jsou kategorie dobro a zlo, ty a já nebo další bipolární protiklady, v sobě navzájem rozpustily, systémy, které činí přecházení mezi různými světy představitelným a které jsou schopny vytvořit prostor pro třetí polovinu.

Kurátorka / Borbála Szalai
Spolupráce / Daniel Hüttler
Hosté / Vanda Kováříková + Vojta Fröhlich
Grafický design / Elod Janky
Poděkování / Péter Bencze, Takács Ákos (RedBull), Linda Gergely, Erik Mátrai, Meanwhile, Márton Emil Tóth


One of the basic principles of logic, the law of excluded middle states that either one of two contradicting statements must be true. There is no third, middle option.

The fictive, androgynous identity engendered ten years ago and developed ever since by the collaboration of János Borsos and Lilla Lőrinc, has been effortlessly toppling such axioms of logic for years. On the occasion of their solo exhibition at Galerie TIC, building on the dichotomy of the two opposite poles while at once surpassing it, the artists make an attempt to transcend the logical systems they have constructed for themselves over the last years. In a manner leaving behind their distinctive themes, the critique of national identity, their subsequent explorations into couple’s therapy and the individual mythological universe of black enamel paint constructed in close connection with these, the current exhibition marks new frontiers for Lőrinc Borsos. This identity – which is a synthesis of the two poles – is now extended with a third co-creator, Daniel Hüttler, thus giving rise to a new unit (Another Name) founded on mutual self-relinquishment.


The exhibition space appears like some night club accommodating neo-occult, techno-spiritualist séances, in which the repetitive beats and fetish objects are complemented with diverse biblical, alchemical and mythological allusions. With the help of fetish objects, inward trips, spiritual retreats, or even a 12-step program based on a personal and fearless moral inventory, the exhibition is an attempt to reconstruct some already existing frameworks. It proposes such new systems that allow extremities, the categories of good and evil, you and me, or other bipolar opposites to dissolve in each other, systems that make it conceivable to cross over between different worlds and are capable of creating space for the third half. 

Curator / Borbála Szalai
Collaboration / Daniel Hüttler
Special Guests / Vanda Kováříková + Vojta Fröhlich
Graphic Design / Elod Janky
Installation / Ondřej Bělica, Adam Hejduk
Thanks to / Péter Bencze, Takács Ákos (RedBull), Linda Gergely, Erik Mátrai, Meanwhile, Márton Emil Tóth

Foto: www.fotomisad.cz