Natural 2010

GDP 20 10 — 24 11 2010 ,

Společným východiskem Denisy Krausové a Martina Šmída je téma přírody a krajiny. Malba Denisy Krausové je kolážovitě narativní, introspektivní a hravě imaginativní. Proměnou prostorových měřítek a surreální skladbou motivů vzniká organická kvazi-architektura a (s)nová krajina, kterou lze rozkličovat jako autorčin mnohovstevnatý nelineární deník. V souboru vystavených maleb Denisa Krausová „zaznamenává“ Vysočinu i exotické prostředí jižní Ameriky. Jakkoli je charakter těchto prostředí odlišný  – setrváváme v univerzálním „fikčním světě“. Jeho atmosféra místy odkazuje k expresionistické estetice a poetice: deformací reality, emocionalitou až úzkostí.

Martin Šmíd redukuje zmíněné téma do geometrických kompozic, které často uzavírá a ohraničuje plexisklovými objekty. Jedná se modely transformování konkrétních motivů a objektů (např. větví stromu) do abstraktních forem. Objekty vznikají postupným vrstvením průhledných nebo průsvitných ploch. Výchozím obrazovým prvkem je fragment skutečné přírody – větve, jejíž tvar je rozvíjen a doplňován v dalších vrstvách. Ono rozvíjení není nahodilé, ale je prováděno metodicky a koncepčně. Výsledkem je uzavřený 3D prostor, který abstrahuje naturální tvary do geometrických linií. Vzniká objekt na pomezí reliéfu a malby – prostorový obraz. Odlišná artikulace identického tématu akcentuje koncepční a výrazová specifika práce obou autorů. Více než téma přírody je pro jejich práci příznačná práce s pozměněnou perspektivou v excentrických nebo geometrických provedeních.

Marika Kupková

Foto: misad@volny.cz