VISVA.CO

Galerie Kabinet 13 05 — 20 06
vernisáž — 12 5 2015

Základným východiskom výstavy Martina Lukáča VISVA.CO je vizuálna reprezentácia morskej panny, konkrétne zmeny obsahov a asociácií, s ktorými sa obrazový motív bájneho stvorenia v dvetisícročnej histórii spájal. Inštalácia vytvára enviroment, v ktorom je nová sémantická skutočnosť definovaná pohybom medzi troma základnými referenčnými bodmi na časovej osi.

1. bod: Úvod svojho spisu Ars poetica (O básnickom umení, 1. st. pr. Kr.) formuluje Horácius ako varovný signál umelcom- vystríha ich pred zobrazovaním hybridných kombinácií, ktoré nezodpovedajú pravde prírody či logického skúmania. Ako príklad použil morskú pannu- hybridné stvorenie, ktoré je od pása nahor krásnou ženou a zvyšok tela je rybí:

 

„Keby tak dievčenskú hlavu sa rozhodol zobraziť maliar na konskej šiji a telo vytvoriť z rozličných údov hýriacich farebným perím a krásna žena by mala naspodu podobu odpornej ryby, premohli by ste, priatelia, smiech, keby ste prišli si pozrieť ten výtvor?“ 

2. bod: V stredoveku sa mytologická postava z Homérovej Odysey stáva predmetom moralizátorských výkladov. Morská panna (ochechule) je symbolom márnivosti a nebezpečnosti mámivej ženskej krásy, reprezentuje pokušenia striehnuce na kresťana pri jeho „plavbe“ životom. Morská panna je synonymom pre pokušiteľku: „Naše milá sestra Jana / do školy jest dána, / tá nevěrná rána / ta jie provrtána. / Ve školejest známa, / tam nelehne sama, / (…) Když prídeš po chvíle, / žák, tebe pochuchle. / Ó předrahá ochochule, / svrbíť li tě karkule?“ (Naše sestra Jana, pol. 14. stor.)

 

3. bod: Terry Heckler, autor loga firmy Starbucks – najväčšieho obchodného reťazca kaviarní na svete – o svojom výtvore povedal: „It’s a metaphor for the allure of caffeine, the sirens who drew sailors into the rocks.“ Inštalácia je vizuálnym komentárom k týmto bodom.  Vytvára medzi nimi nové siete významov a v komprimovanej forme prepája mytologické, sakrálne, profánne a komerčné aspekty obrazového motívu morskej panny. Predostiera vzájomnú kontamináciu významov: napĺňanie, vyprázdňovanie a aktualizácie obsahov identického obrazového motívu. Z mytologickej postavy z Homérovej Odysey sa cez moralizátorské interpretácie kresťanského stredoveku dostávame k logu siete kaviarní, ktorej brand komerčne zhodnocuje rozšírené významové asociácie. Enviroment vytvára siete hybridných kombinácií, ktoré zodpovedajú nielen podstate východiskového motívu, ale predstavujú i autorský vizuálny komentár k transkultúrnym a transhistorickým vzťahom, v ktorých je morská panna opätovne redefinovaná.